Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens

I. †††††††† Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale privacywetgeving van de lidstaten alsook overige bepalingen op vlak van gegevensbescherming is:

Druckerei C.H.Beck

BergerstraŖe 3

86720 NŲrdlingen

Duitsland

Tel.: +49 9081 85-0

E-mail: info@becksche.de

Website: www.becksche.de

II. †††††† Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke firma is:

Harald Gehring

Druckerei C.H.Beck

BergerstraŖe 3

86720 NŲrdlingen

Duitsland

Tel.: +49 9081 85-214

E-mail: datenschutz@becksche.de

Website: www.becksche.de

III. ††† Algemene info over de gegevensverwerking

1. ††††††† Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen in de mate dat dit voor de beschikbaarstelling van een functionele website alsook van onze inhoud en diensten noodzakelijk is. Het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt vaak pas alleen nadat de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. Een uitzondering geldt in bepaalde gevallen waarin het vooraf vragen naar een toestemming wegens wezenlijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. ††††††† Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen, dient art.†6 lid†1 punt†a Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst, waarvan een contractpartij de betrokkene is, noodzakelijk is, dient art.†6 lid†1 punt†b AVG als de wettelijke basis. Dit geldt ook voor de verwerkingsprocessen, die voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn.

Indien een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting waaraan onze firma moet voldoen, dient art.†6 lid 1 punt†c AVG als de wettelijke basis.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art.†6 lid†1 punt†d AVG als de wettelijke basis.

Als de verwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze firma of van een derde noodzakelijk is en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art†6 lid†1 punt†f AVG als de wettelijke basis voor de verwerking.

3. ††††††† Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd, zodra het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat de gegevens toch bewaard blijven, indien dit werd voorzien door de Europese of nationale wetgeving in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften, die de verantwoordelijke moet naleven. Een blokkering of verwijdering van de gegevens gebeurt in dat geval alleen als de door de vermelde normen voorgeschreven bewaartermijn verloopt, tenzij het noodzakelijk zou zijn om de gegevens verder te bewaren voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst.

IV. ††† Beschikbaarstelling van de website en de opstelling van logbestanden

1. ††††††† Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem dat de website oproept.

Onderstaande gegevens worden hierbij verzameld:

(1) †† Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2) †† Het besturingssysteem van de gebruiker

(3) †† De internetprovider van de gebruiker

(4) †† Het IP-adres van de gebruiker

(5) †† Datum en tijdstip van de toegang

(6) †† Websites, die het systeem van de gebruiker naar onze website heeft gebracht

(7) †† Websites, die door het systeem van de gebruiker op onze website worden opgeroepen

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem bewaard. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker bewaard.

2. ††††††† Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art.†6 lid†1 punt†f AVG.

3. ††††††† Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een uitlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie bewaard blijven.

De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens voor de optimalisatie van de website en voor de zekerstelling van de veiligheid van onze IT-systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden gebeurt niet binnen dit kader.

Bij deze doeleinden ligt ons gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking ook in art.†6 lid†1 punt†f AVG.

4. ††††††† Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doeleinde te bereiken waarvoor ze werden verzameld. In het geval de gegevens werden verzameld voor de beschikbaarstelling van de website worden de gegevens gewist eens de betreffende sessie voltooid is.

Indien de gegevens werden bewaard in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag van de gegevens is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of anoniem gemaakt, zodat het niet meer mogelijk is om het IP-adres toe te wijzen aan de oproepende client.

5. ††††††† Mogelijkheid tot herroeping en opheffing

De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website inclusief de opslag daarvan in logbestanden is dwingend vereist voor de exploitatie van de internetsite. Er bestaat derhalve geen mogelijkheid tot herroeping door de gebruiker.

V. †††††† Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, dan kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks, die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Enkele elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawissel kan worden geÔdentificeerd.

In de cookies worden daarom de volgende gegevens opgeslagen en overgedragen:

(1) †† Login-gegevens

b) Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies is art.†6 lid†1 punt†f AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites eenvoudiger te maken voor de gebruikers. Sommige functies van onze internetsite kunnen zonder de inzet van cookies niet worden aangeboden. Voor deze is het vereist dat de browser ook nadat er een andere pagina wordt opgeroepen opnieuw wordt herkend.

Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

(1) †† Winkelmandje

(2) †† Overname van taalinstellingen

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking van persoonsgegevens volgens art.†6 lid†1 punt†f AVG.

e) Bewaartermijn, mogelijkheid van herroeping en opheffing

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daar overgedragen aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, dan kunnen mogelijkerwijs niet meer alle functies van de website in de volle omvang worden benut.

VI. ††† Registratie

1. ††††††† Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich door opgave van hun persoonsgegevens te registeren. De gegevens worden daarbij in een invoerveld ingegeven en zo aan ons overgedragen en opgeslagen. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden verzameld voor het registratieproces:

Voornaam, familieadres, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Bij zakelijke klanten ook: bedrijfsnaam en eventueel btw-nummers (afhankelijk van het land)

Op het moment van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) †† Het IP-adres van de gebruiker

(2) †† Datum en tijdstip van de registratie

In het kader van het registratieproces wordt een toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens ingewonnen.

2. ††††††† Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De registratie dient voor de vervulling van een overeenkomst, waarvan de contractant de gebruiker is of voor het treffen van maatregelen in het kader van voorovereenkomsten, dan is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art.†6 A lid 1 punt†b AVG.

3. ††††††† Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk om een overeenkomst met de gebruiker te vervullen of om maatregelen te treffen in het kader van voorovereenkomsten..

Op de website worden bedieningshandleidingen en andere printproducten die relevant zijn voor Ford-autoís verkocht. De verzamelde gegevens dienen voor de verwerking van de aankoop en verzending van de artikelen.

4. ††††††† Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze voor de vervulling van het doel van hun opslag niet meer noodzakelijk zijn.

Dit is bij de registratie voor de vervulling van een overeenkomst of het treffen van maatregelen in het kader van voorovereenkomsten het geval als de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet meer noodzakelijk zijn. Ook na afloop van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens van de contractpartij te bewaren om zo de contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. ††††††† Mogelijkheid van herroeping en opheffing

Als gebruiker hebt u op elk moment de mogelijkheid om de registratie ongedaan te maken. U kunt de over u opgeslagen gegevens op elk moment wijzigen.

Hiervoor kunt u een vormvrij bericht sturen naar het e-mailadres z-order-support@becksche.de †

Als de gegevens voor de vervulling van een overeenkomst of voor het treffen van maatregelen in het kader van voorovereenkomsten noodzakelijk zijn, is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk indien er geen contractuele of wettelijke verplichtingen de verwijdering tegenhouden.

VII. †††††† E-mail contact

1. †††††††††††† Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om contact op te nemen via het beschikbare e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker bewaard, die via e-mail worden overgedragen.

In dit kader worden gegevens niet met derden gedeeld. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de communicatie gebruikt.

2. ††††††† Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is bij het voorliggen van een toestemming van de gebruiker art.†6 lid†1 punt†a AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die via e-mail worden overgedragen, is art.†6 lid†1 punt†f AVG. Indien het e-mail contact gericht is op het afsluiten van een overeenkomst, dan is de wettelijke basis voor de verwerking eveneens art.†6 lid†1 punt†b AVG.

3. ††††††† Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens via e-mail contact gebeurt alleen met als doel de vervulling van de aanvraag. Hierin ligt ook het noodzakelijke gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de gegevens.

4. ††††††† Bewaartermijn

De gegevens worden in principe verwijderd, zodra ze voor het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer vereist zijn. Voor de persoonlijke gegevens die per e-mail werden verzonden, is dit dan het geval, wanneer de betreffende communicatie met de gebruiker beŽindigd is. De communicatie is dan beŽindigd, wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie definitief is opgehelderd.

5. ††††††† Mogelijkheid tot herroeping en opheffing

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen. Als de gebruiker per e-mail met ons contact opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de communicatie niet worden voortgezet.

U kunt hiervoor een vormvrij bericht te sturen naar het e-mailadres: z-order-support@becksche.de †

Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

VIII. †††††††† Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan bent u volgens de AVG een betrokkene en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

1. ††††††† Recht op informatie

U hebt het recht om informatie daarover te verlangen of de verantwoordelijke persoonsgegevens over uw persoon verwerkt of niet. Als een gegevensverwerking over uw persoon door de verantwoordelijke plaatsvindt, dan hebt u recht op informatie over:

(1) †††††† de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) †††††† de categorieŽn van persoonlijke gegevens die worden verwerkt

(3) †††††† de ontvangers of categorieŽn van ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt of nog bekendgemaakt moeten worden;

(4) †††††† de geplande opslagduur van uw persoonsgegevens of, indien informatie over de opslagduur niet mogelijk is, dan moeten in elk geval de criteria voor het vastleggen van de opslagduur worden meegedeeld;

(5) †††††† het bestaan van een recht op kennisgeving of verwijdering van uw persoonsgegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;

(6) †††††† het bestaan van een recht om bezwaar te maken bij een inspectiedienst;

(7) †††††† alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden opgevraagd;

(8) †††††† het bestaan van een geautomatiseerde beslissing waaronder profilering volgens art.†22 lid†1 en 4 AVG en Ė minstens in deze gevallen Ė welke beslissingscriteria ten grondslag liggen aan een dergelijke logica resp. welke uitwerkingen en draagwijdte een dergelijke verwerking voor de betrokkene kan hebben.

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde land of een internationale organisatie, dan hebt u recht op informatie hierover. In dit kader hebt u recht op informatie over de voorziene garanties in de zin van art.†46 AVG die bij de overdracht worden voorzien.

2. ††††††† Recht op rechtzetting

U hebt het recht om rechtzetting en/of aanvulling van de verantwoordelijke te verlangen, indien uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of niet volledig zouden zijn. De verantwoordelijke moet de rechtzetting meteen uitvoeren.

3. ††††††† Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen te laten beperken:

(1) †††††† indien u aangeeft dat de juistheid van uw persoonsgegevens niet klopt, zodat de verantwoordelijke de mogelijkheid krijgt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) †††††† indien de verwerking onrechtmatig is, kunt u in de plaats van het verwijderen van persoonsgegevens de beperking van het verwerken van de persoonsgegevens verlangen;

(3) †††††† indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet meer nodig heeft, maar als u deze toch nog nodig hebt om wettige aanspraken te goed gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of

(4) †††††† indien u bezwaar hebt gemaakt tegen een gegevensverwerking volgens art. 21 lid†1 AVG en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke hoger wegen dan uw belangen.

Persoonsgegevens waarvan de verwerking op uw vraag werd beperkt, mogen Ė onder voorbehoud van de opslag Ė alleen nog worden verwerkt met uw toestemming, om wettige aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, ter bescherming van de rechten van andere natuurlijke of juridische personen, of om redenen van een belangrijk publiek belang van de unie of een lidstaat. Als een verwerkingsbeperking volgens de hierboven vermelde bepalingen wordt opgeheven, dan wordt u hierover door de verantwoordelijke van tevoren geÔnformeerd.

4. ††††††† Recht op verwijdering

a) ††††††† Plicht om te verwijderen

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat deze uw persoonsgegevens meteen verwijdert en de verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens meteen te verwijderen indien:

(1) †††††† uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, niet langer zijn vereist;

(2) †††††† u uw toestemming herroept, op grond waarvan de verwerking volgens art.†6 lid†1 punt†a of art.†9 lid.†2 punt†a AVG steunde en voor zover er geen andere wettelijke basis voor de verwerking bestaat;

(3) †††††† u volgens art.†21 lid†1 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er liggen geen prioritaire, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt volgens art.†21 lid†2 AVG bezwaar tegen de verwerking;

(4) †††††† uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

(5) †††††† de verwijdering van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting volgens het unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijk onderhevig is;

(6) †††††††††††††††††† uw persoonsgegevens naar aanleiding van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art.†8 lid†1 AGV werden verzameld.

b) ††††††† Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij is volgens art.†17 lid†1 AVG verplicht om ze te verwijderen, dan neemt hij - rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten - de geschikte maatregelen, ook op technologisch vlak, om de verwerkingsverantwoordelijke, die de persoonsgegevens verwerkt, erover in te lichten dat u als betrokkene van hem hebt verlangt dat hij alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieŽn of replicaties van deze persoonsgegevens verwijdert.

c) ††††††† Uitzonderingen

U hebt geen recht op verwijdering, indien de verwerking noodzakelijk is

(1) †††††† voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2) †††††† voor de vervulling van een juridische verplichting, die de verwerking vereist volgens het recht van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, of voor het waarnemen van een publieke taak van openbaar belang of voor de uitoefening van openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke werd opgedragen;

(3) †††††† voor redenen van publiek belang op vlak van de openbare gezondheidszorg volgens art.†9 lid†2 punten†h en i alsmede art.†9 lid†3 AVG;

(4) †††††† voor wetenschappelijke, archiverings- of historische onderzoeksdoeleinden van publiek belang of voor statistische doeleinden volgens art.†89 lid†1 AVG, voor zover het onder punt a) genoemde recht de realisatie van de doeleinden van deze verwerking vermoedelijk onmogelijk maakt of ernstig verstoort; of

(5) †††††† voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken.

5. ††††††† Recht op kennisgeving

Als u het recht op rechtzetting, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke hebt laten gelden, is deze verplicht om aan alle ontvangers, aan wie uw persoonsgegevens werden bekend gemaakt, uw wens op rechtzetting of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking door te geven, tenzij dit onmogelijk zou zijn of als dit tot onevenredige kosten zou leiden.

Tegenover de verantwoordelijke hebt u het recht om informatie te verlangen over deze ontvangers.

6. ††††††† Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw betreffende persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke hebt beschikbaar gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te verlangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven, zonder dat dit kan worden verhinderd door de verantwoordelijke die uw persoonsgegevens ter beschikking heeft gesteld, voor zover

(1) †††††† de verwerking gebaseerd is op een toestemming volgens art. 6 lid†1 punt†a AVG of art.†9 lid†2 punt†a AVG of een overeenkomst volgens art.†6 lid†1 punt†b AVG en

(2) †††††† de verwerking op basis van een geautomatiseerd proces gebeurt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht om te vragen of uw persoonsgegevens rechtstreeks door de verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke kunnen worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die voor de waarneming van een taak noodzakelijk is, die van publiek belang is of die gebeurt in het kader van de uitvoering van openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke werd opgedragen.

7. ††††††† Recht van bezwaar

U hebt het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebeurt op basis van art.†6 lid†1 punt†e of f AVG; dit geldt ook voor de profilering die op basis van deze bepalingen wordt gemaakt.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedťs waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

8. ††††††† Recht op herroeping van uw toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment te herroepen. Door de herroeping van uw toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking, die tot op het moment van uw herroeping is gebeurd, niet aangetast.

9. ††††††† Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

(1) †††††† noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke,

(2) †††††† is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of,

(3) †††††† berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen niet gebaseerd zijn op de in art. 9 lid 1 AVG bedoelde bijzondere categorieŽn van persoonsgegevens, tenzij art.†9 lid†2 punt†a of g van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsook uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Voor de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsook uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. ††† Recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

Eigenaar en auteur van deze website is Druckerei C.H.Beck
Bescherming van persoonsgegevens   Impressum