Datasikkerhetserklæring

I.          Navn og adresse til ansvarlig

Den ansvarlige iht. datavern-grunnforordningen og andre nasjonale datavernlover til medlemslandene, samt andre datavernrettslige bestemmelser er:

 

Druckerei C.H.Beck

Bergerstraße 3

86720 Nördlingen

Tyskland

Tlf.: +49 9081 85-0

E-post: info@becksche.de

Nettsted: www.becksche.de

II.        Navn og adresse til ansvarlig for datavern

Ansvarlig for datavern er:

 

Harald Gehring

Druckerei C.H.Beck

Bergerstraße 3

86720 Nördlingen

Tyskland

Tlf.: +49 9081 85-214

E-post: datenschutz@becksche.de

Nettsted: www.becksche.de

III.     Generelt angående bearbeidelse av data

1.         Omfang av bearbeidelse av personrelaterte data

Vi henter inn og bruker personrelaterte data til våre brukere prinsipielt kun dersom dette er nødvendig for å klarstille et funksjonsdyktig nettsted og vårt innhold og våre ytelser. Henting og bearbeidelse av personrelaterte data til våre brukere skjer regelmessig kun etter godkjenning av brukeren. Et unntak gjelder i slike tilfeller hvor en tidligere innhenting av en godkjenning av virkelige grunner ikke er mulig og bearbeidelsen av data er tillatt gjennom lovmessige forskrifter.

2.         Rettsgrunnlag for bearbeidelse av personrelaterte data

Så vidt vi henter inn en godkjenning for innhenting av personrelaterte data for bearbeidelse er art. 6 avsn. 1 lit. A i EU-datavernforordningen (DSGVO)   rettsgrunnlag for bearbeidelse av personrelaterte data.

Ved bearbeidelse av personrelaterte data som er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, hvor avtaleparten er den gjeldende personen, er art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO rettsgrunnlag. Dette gjelder også for bearbeidelseforløp som er nødvendig for tiltak før kontrakten inngås.

Så vidt en bearbeidelse av personrelaterte data er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, som underligger vår bedrift, brukes art. 6 avsn. 1 lit. c DSGVO som rettsgrunnlag.

Dersom livsviktige interesser til gjeldende person eller en annen naturlig person krever bearbeidelse av personrelaterte data, så brukes art. 6 avsn. 1 lit. d DSGVO som rettsgrunnlag.

Er bearbeidelse nødvendig for å beholde en berettiget interesse til vår bedrift, eller en tredjepart, og overveier interessene grunnrettene og grunnfrihetene til gjeldende ikke førstnevnte interesse, så brukes art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO som rettsgrunnlag for bearbeidelsen.

3.         Datasletting og lagringstid

De personrelaterte dataene til gjeldende person slettes eller sperres med en gang formålet for lagring er utført. En lagring kan skje utover dette når dette ble tiltenkt gjennom europeisk eller nasjonal lovgiver i unionsrettslige forordninger, lover eller andre forskrifter, som ansvarlige underligger. En sperring eller sletting av data skjer også når en lagringsfrist utgår gjennom de nevnte normene, hvis ikke det finnes en nødvendighet for ytterligere lagring av data for en kontraktinngåelse eller kontraktoppfylling.

IV.     Klargjøring av nettsted og oppretting av logfiles

1.         Beskrivelse og omfang av databearbeidelse

Ved hver fremhenting av vår Internettside registrerer vårt system automatisert data og informasjoner fra computersystemet til datamaskinen som brukes.

Følgende data hentes:

(1)    Informasjoner om nettlesertypen og anvendt versjon

(2)    Driftssystemet til brukeren

(3)    Internet-service-provider til brukeren

(4)    IP-adressen til brukeren

(5)    Dato og klokkeslett for tilgangen

(6)    Nettsteder som systemet til brukeren kommer til på vår Internettside

(7)    Nettsider som hentes frem fra systemet til brukeren over vårt nettsted

Dataene lagres også i logfiles til systemet vårt. En lagring av disse data sammen med andre personrelaterte data til brukeren skjer ikke.

 

2.         Rettsgrunnlag for databearbeidelse

Rettsgrunnlag for forbigående lagring av data og logfiles er art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO.

 

3.         Formål med databearbeidelse

Forbigående lagring av IP-adressen av systemet er nødvendig for å gjøre det mulig med en levering av nettstedet til datamaskinen til brukeren. Ved dette må IP-adressen til brukeren lagres for varigheten av denne session.

 

Lagringen i logfiles skjer, for å garantere funksjonsevnen til nettstedet. I tillegg bruker dataene for optimering av nettstedet og for garanti av sikkerheten til våre informasjontekniske systemer. En vurdering av data for markedsføringsformål skjer ikke i denne sammenhengen.

 

I disse formålene ligger også vår berettigede interesse i databearbeidelse iht. art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO.

4.         Varighet for lagring

Dataene slettes med en gang de ikke lenger er nødvendig for våre formål. Dersom dataene registreres for klargjøring av nettstedet, så er dette tilfellet når din session er avsluttet.

 

Dersom dataene lagres i logfiles, så er det senest etter syv dager. En lagring utover dette er mulig. I dette tilfellet slettes eller fremmedgjøres IP-adressen til brukeren, slik at det ikke lenger er mulig å tilordne klienten.

5.         Mulighet for nekting eller fjerning

Registrering av data for klargjøring av nettstedet og lagring av data i logfiles er tvingende nødvendig for å bruke Internettsiden. Brukeren har ingen mulighet til å nekte dette.

V.        Bruk av cookies

a) Beskrivelse og omfang av databearbeidelse

Vårt nettsted bruker cookies. Cookies er tekstfiler som lagres i Internett-nettleseren hhv. nettleseren til computersystemet til brukeren. Dersom en bruker henter frem et nettsted, så kan en cookie lagres på brukerens driftssystem. Denne cookien har en karakteristisk tegnrekkefølge som gjør det mulig med en entydig identifisering av nettleseren ved ny fremhenting av nettstedet.

Vi bruker cookies for å gjøre nettstedet vårt brukervennlig. Noen elementer på Internettsiden vår krever at nettleseren som henter frem sider også kan identifiseres etter et sideskifte.

I cookies lagres og overføres følgende data:

(1)    Log-in-informasjoner

b) Rettsgrunnlag for databearbeidelse

Rettsgrunnlag for bearbeidelse av personrelaterte data ved bruk av cookies er art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO.

c) Formål med databearbeidelse

Formålet ved bruk av teknisk nødvendige cookies er å gjøre bruken av nettsteder lettere for brukere. Enkelte funksjoner på vår Internettside kan ikke tilbys uten bruk av cookies. For disse er det nødvendig at nettleseren også registreres etter et sideskifte.

Vi behøver cookies for følgende anvendelser:

(1)    Varekurv

(2)    Overta språkinnstillinger

Brukerdata som hentes gjennom teknisk nødvendige cookies brukes ikke til å opprette brukerprofiler.

I disse formålene ligger også vår berettigede interesse i bearbeidelse av personrelaterte data iht. art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO.

e) Varighet for lagring, mulighet for nekting eller fjerning

Cookies lagres på datamaskinen til brukeren og formidles til vår side. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruk av cookies. Gjennom en endring av innstillingene i nettleseren din kan du deaktivere eller innskrenke overføring av cookies. Allerede lagrede cookies kan slettes når som helst. Dette kan også skje automatisk. Dersom cookies deaktiveres for vårt nettsted, så kan muligens ikke alle funksjonene til nettstedet brukes helt.

VI.     Registrering

1.         Beskrivelse og omfang av databearbeidelse

På vår Internettside tilbyr vi brukerne å kunne registrere seg ved å oppgi personrelaterte data. Dataene tastes da inn i et vindu og sendes og lagres av oss. Dataene blir ikke gitt videre til tredjeparter. Følgende data hentes i rammen av registreringsprosessen:

 

Fornavn, etternavn, postadresse, e-post adresse, telefonnummer

For forretningskunder også: Firmanavn ev. skattenummer (alt etter land)

 

Ved registreringen lagres også følgende data:

 

(1)    IP-adressen til brukeren

(2)    Dato og klokkeslett for registreringen

I rammen av registreringsprosessen hentes en godkjenning fra brukeren for bearbeidelse av disse data.

2.         Rettsgrunnlag for databearbeidelse

Registreringen brukes for oppfylling av en kontrakt, hvor avtaleparten er brukeren eller for gjennomføring av tiltak før kontraktinngåelse, dermed er ytterligere rettsgrunnlag for bearbeidelse av data art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO.

3.         Formål med databearbeidelse

En registrering av brukeren er nødvendig for oppfylling av en kontrakt med brukeren eller for gjennomføring av tiltak før kontraktinngåelse.

 

På Internettsiden selges bruksanvisninger og ytterligere trykkprodukter som står i forbindelse med Ford-biler. Data som hentes brukes for kjøp og for forsendelse av varene.

 

4.         Varighet for lagring

Dataene slettes med en gang de ikke lenger er nødvendig for våre formål.

 

Dette er tilfelle under registreringsforløpet for oppfylling av en kontrakt eller gjennomføring av tiltak før kontraktinngåelse, når dataene ikke mer er nødvendig for å gjennomføre kontrakten. Også etter avsluttet kontrakt kan det være nødvendig å lagre personrelaterte data til avtaleparten for å kunne etterkomme kontraktmessige eller lovmessige forpliktelser.

 

5.         Mulighet for nekting eller fjerning

Som bruker kan du alltid oppløse registreringen. Data om deg som er lagres kan endres til en hver tid.

 

Henvend deg til denne adressen ved dette z-order-support@becksche.de  

 

Er dataene nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller gjennomføre tiltak før kontraktinngåelse, så er det kun mulig å slette dataene tidligere, så vidt ikke kontraktmessige eller lovmessige forpliktelser står i veien for en sletting.

VII.        E-post kontakt

1.              Beskrivelse og omfang av databearbeidelse

Det er mulig å kontakte oss over oppgitt e-post adresse. I dette tilfellet lagres personrelaterte data til brukeren som formidles med e-posten.

 

I denne sammenheng blir ikke disse data gitt videre til tredjeparter. Dataene brukes kun for denne kommunikasjonen.

2.         Rettsgrunnlag for databearbeidelse

Rettsgrunnlag for bearbeidelse av dataene er ved godkjenning av brukeren iht. art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO.

 

Rettsgrunnlag for bearbeidelse av data som formidles ved å sende en e-post er art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO. Er e-post kontakten også for å inngå en kontrakt, så er også rettsgrunnlag for bearbeidelsen art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO.

3.         Formål med databearbeidelse

Bearbeidelse av personrelaterte data ved kontakt per e-post er kun for bearbeidelse av denne kontakten. Her ligger også nødvendig, berettiget interesse i bearbeidelse av data.

4.         Varighet for lagring

Dataene slettes med en gang de ikke lenger er nødvendig for våre formål. For personrelaterte data som sendes via e-post er dette da tilfellet når samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen er avsluttet når gjeldende saksforhold blir sett på som avsluttet etter omstendighetene.

5.         Mulighet for nekting eller fjerning

Brukeren kan alltid nekte sin godkjenning for bearbeidelse av personrelaterte data. Kontakter brukeren oss via e-post, så kan han alltid nekte å lagre sine personrelaterte data. I et slikt tilfelle kan ikke samtalen fortsette.

 

Henvend deg til denne adressen ved dette z-order-support@becksche.de  

 

Alle personrelaterte data som lagres ved kontakt slettes i dette tilfellet.

VIII.          Rettighetene til gjeldende person

Dersom personrelaterte data bearbeides av deg, så er du gjeldende i sammenheng med DSGVO og du har følgende rettigheter ovenfor ansvarlige:

1.         Informasjonsrett

Du kan kreve en bekreftelse av ansvarlige om personrelaterte data som gjelder deg blir bearbeidet av oss.

Dersom en slik bearbeidelse foreligger, så kan du forlange følgende informasjon av ansvarlige:

(1)        formålet for bearbeidelse av personrelaterte data;

(2)        kategoriene av personrelaterte data som bearbeides;

(3)        mottakere hhv. kategoriene av mottakere som får dine personrelaterte data eller skal motta disse;

(4)        planlagt varighet for lagringen av dine personrelaterte data, eller dersom det ikke kan bli gitt konkrete opplysninger om dette, kriterier for bestemmelse av lagringstiden;

(5)        en rett til korrigeringer eller sletting av dine personrelaterte data, en rett til innskrenkning av bearbeidelse av ansvarlig eller retten til å nekte denne bearbeidelsen;

(6)        en rett til å klage til en myndighet;

(7)        alle tilgjengelige informasjoner om opphavet til dataene, dersom de personrelaterte dataene ikke hentes hos gjeldene person;

(8)        en automatisert beslutningstaking inklusiv profiling iht. art. 22 avsn. 1 og 4 DSGVO og – i det minste i disse tilfellene – meningsfulle informasjoner om involvert logikk og omfang, samt konsekvensene av en slik bearbeidelse for gjeldende person.

Du har retten til å forlange informasjon om dine personlige relaterte data formidles til et annet land eller en internasjonal organisasjon. I denne sammenhengen kan du forlange å bli informert om de egnede garantiene iht. art. 46 DSGVO i sammenheng med formidlingen.

2.         Rett til rettelser

Du har rett til rettelser og/eller fullføring ovenfor ansvarlige, så vidt de bearbeidede personrelaterte dataene som gjelder deg er uriktige eller ufullstendige. Ansvarlige skal foreta rettelsene umiddelbart.

3.         Rett til å innskrenke bearbeidelsen

Under følgende forutsetninger kan du forlange å innskrenke bearbeidelsen av dine personrelaterte data:

(1)        når du klager på riktigheten av dine personrelaterte data i en tid som gjør det mulig for ansvarlige å kontrollere riktigheten av de personrelaterte data;

(2)        bearbeidelsen er uriktig og du avviser å slette de personrelaterte data og i stedet forlanger innskrenking av bruk av dine personrelaterte data;

(3)        den ansvarlige ikke behøver de personrelaterte dataene lenger for bearbeidelsen, men du behøver disse for påstand, utøvelse eller forsvar av rettskrav eller

(4)        dersom du har nektet bearbeidelsen iht. art. 21 avsn. 1 DSGVO og det ennå ikke er bestemt om de berettigede grunnene til den ansvarlige overveier dine grunner.

Ble bearbeidelsen av dine personrelaterte data innskrenket, så får disse data - sett bort fra deres lagring - kun bearbeidet med din godkjenning eller for påstand, utøvelse eller forsvar av rettskrav eller for beskyttelse av rettighetene til en annen naturlig eller juristisk person eller av grunner til en viktig, offentlig interesse i unionen eller et medlemsland.

Ble innskrenkningen av bearbeidelsen innskrenket iht. ovennevnte forutsetninger, så blir du informert av den ansvarlige før denne innskrenkningen oppheves.

4.         Rett til sletting

a)         Sletteplikt

Du kan forlange av ansvarlig at dine personrelaterte data slettes umiddelbart og ansvarlig er forpliktet til å slette disse data umiddelbart, dersom en av følgende grunner gjelder:

(1)        De personrelaterte dataene er ikke lenger nødvendig for formålet de ble hentet til eller bearbeides på annen måte.

(2)        Du nekter din godkjenning som bearbeidelsen iht. art. 6 avsn. 1 lit. a eller art. 9 avsn. 2 lit. a DSGVO gjaldt, og det mangler et annet rettsgrunnlag for bearbeidelsen.

(3)        Iht. art. 21 avsn. 1 DSGVO nekter du bearbeidelsen og det foreligger ingen andre prioriterte, berettigede grunner for bearbeidelsen eller du nekter bearbeidelse iht. art. 21 avsn. 2 DSGVO.

(4)        De personrelaterte dataene dine ble bearbeidet urettmessig.

(5)        Sletting av dine personrelaterte data er for å oppfylle en rettslig forpliktelse iht. Unionsretten eller retten til medlemslandene, som ansvarlige underligger..

(6)                    Dine personrelaterte data ble hentet med hensyn til tilbydde tjenester til informasjonsbedriften iht. art. 8 avsn. 1 DSGVO.

b)         Informasjon til tredjeparter

Har den ansvarlige gjort dine personrelaterte data offentlige, og er han forpliktet til å slette disse iht. art. 17 avsn. 1 DSGVO, så er han med hensynstagen til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader forpliktet til å ta tilpassede tiltak, også av teknisk type, for de ansvarlige for databearbeidelsen av dine personrelaterte data, og å informere at du som gjeldende person har forlangt at alle lenker til disse personrelaterte data eller kopier eller replikasjoner av disse personrelaterte data slettes.

c)         Unntak

Rett til sletting består ikke, så vidt bearbeidelsen er nødvendig.

(1)        for utøving av retten til fri meningsytring og informasjon;

(2)        for oppfylling av en rettslig forpliktelse, som krever bearbeidelse iht. retten til Unionen eller medlemslandene, som den ansvarlige underligger, eller for realisering av en oppgave som ligger i det offentliges interesse eller skjer ved utføring av offentlig vold, som ble overført til ansvarlige;

(3)        av grunner til offentlig interesse i området til offentlig helse iht. art. 9 avsn. 2 lit. h og i samt art. 9 avsn. 3 DSGVO;

(4)        for arkivformål som ligger i offentlig interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statiske formål iht. art. 89 avsn. 1 DSGVO, så vidt retten nevnt under avsnitt a) forventet virkeliggjøring av målene for denne bearbeidelsen gjør det umulig eller påvirkes alvorlig, eller

(5)        for påstand, utøvelse eller forsvar av rettskrav.

5.         Rett til informasjon

Har du gjort retten til retting, sletting eller innskrenkning av bearbeidelsen gjeldende ovenfor ansvarlige, så er han forpliktet til å meddele alle mottakere som ble gitt dine personrelaterte data, om denne rettingen eller slettingen av data eller innskrenkningen av bearbeidelse, hvis ikke dette er umulig eller forbundet med en uforholdsmessig innsats.

Du har retten til å bli informert om disse mottakerne fra den ansvarlige.

6.         Rett til data-flyttbarhet

Du har retten til å få dine personrelaterte data som du har gitt til den ansvarlige i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. I tillegg har du retten til å formidle disse dataene til en annen ansvarlig, uten at dette hindres av ansvarlige, som fikk de personrelaterte dataene, dersom ikke

(1)        bearbeidelsen gjøres etter en godkjenning iht. art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO eller art. 9 avsn. 2 lit. a DSGVO eller en kontrakt iht. art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO og

(2)        bearbeidelsen ikke gjøres med hjelp av automatiserte forløp.

Ved utøvelse av denne retten har du også retten til at de personrelaterte data formidles direkte av en ansvarlig til en annen ansvarlig, så vidt dette er mulig teknisk. Friheter og rettigheter til andre personer må ikke påvirkes av dette.

Rett til data-flyttbarhet gjelder ikke for en bearbeidelse av personrelaterte data som er nødvendig for å realisere en oppgave som ligger i offentlig interesse eller skjer ved utøvelse av offentlig vold, som ble overført på ansvarlige.

7.         Rett til å nekte

Du har retten til å nekte, av grunner i din spesielle situasjon, bearbeidelsen av dine personrelaterte data som gjøres på grunn av art. 6 avsn. 1 lit. e eller f DSGVO; dette gjelder også for en profiling som underligger disse bestemmelsene.

Ansvarlige bearbeider ikke lenger dine personrelaterte data, hvis ikke han kan vise grunner for bearbeidelsen som lar seg beskytte og som overveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidelsen gjelder påstand, utøvelse eller beskyttelse av rettskrav.

Bearbeides dine personrelaterte data for å drive direkte reklame, så har du alltid retten til å nekte bearbeidelsen av dine personrelaterte data for slik reklame; dette gjelder også for profiling, dersom denne er i forbindelse med slik direkte reklame.

Nekter du bearbeidelse for formål som direkte reklame, så bearbeides ikke dine personrelaterte data lenger for disse formålene.

Du har muligheten, i sammenheng med bruk av tjenester til informasjonsbedriften - på tross av direktiv 2002/58/EF - din rett til å nekte utøvelse med automatiserte forløp, hvor tekniske spesifikasjoner brukes.

8.         Rett til å nekte den datavernrettslige samtykkeerklæringen

Du har retten til å nekte din datavernrettslige samtykkeerklæring til en hver tid. Ved å nekte samtykket berøres ikke legaliteten på grunn av samtykket til nekting av utført bearbeidelse.

9.         Automatisert avgjørelse i enkelttilfelle inklusiv profiling

Du har retten til å underlegges, ikke en utelukkende automatisert bearbeidelse - inklusiv profiling - beroende avgjørelse, som utfolder seg ovenfor rettslig virkning eller påvirker deg betydelig på lignende måte. Dette gjelder ikke når avgjørelsen

(1)        er nødvendig for avslutting eller oppfylling av en kontrakt mellom deg og ansvarlige,

(2)        på grunn av rettsforskrifter til Unionen eller medlemslandene, som ansvarlige underligger, er tillatt og disse rettsforskriftene har tilpassede tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter, samt dine berettigede interesser eller

(3)        skjer med ditt uttrykkelige samtykke.

Men disse avgjørelsene får ikke bero seg på spesielle kategorier av personrelaterte data iht. art. 9 avsn. 1 DSGVO, så vidt ikke art. 9 avsn. 2 lit. a eller g gjelder og tilpassede tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter, samt dine berettigede interesser ble tatt.

I tilfellene (1) og (3) tar den ansvarlige tilpassede tiltak for å beskytte rettighetene og frihetene, samt dine berettigede interesser, hvor minst retten til   inngrep fra en person fra ansvarliges side får vise sitt eget synspunkt og motsi avgjørelsen.

10.     Rett til å klage til en myndighet

Uten at det berører noe annet administrativt eller rettslig middel, har du rett til å klage til en myndighet, særlig i medlemslandet ditt, arbeidsstedet eller stedet for påstått overtredelse, dersom du mener at behandlingen av personrelaterte data om deg er bryter DSGVO.

Myndigheten som mottar klagen informerer klagelederen om nivået og resultatene av klagen, inklusiv muligheten for en rettslig rettshjelp iht. art. 78 DSGVO.

 

Eier og skaperen av dette website er Druckerei C.H.Beck
Datasikkerhetserklæring   Om oss